لیست تعرفه خدمات (دستمزد) گروه تاسیسات 24 ساعته به شرح بالا است.

دلیل داشتن طیف در تعرفه خدمات، سبکی یا سنگینی کار، سطح دسترسی و عوامل دیگر می باشد.

توجه مهم 1: قیمت نهایی را از مجریان ما پس از مراجعه به محل پروژه و قبل از شروع کار بخواهید.

توجه مهم 2: تمام تعرفه ها  فقط بابت اجرت کار (دستمزد) می باشد و شامل مبلغ جنس و قطعات نمی باشد.

اشتراک گذاری این صفحه