لوله کشی اصولی آب و فاضلاب توالت فرنگی اهمیت زیادی دارد. در صورت بی توجهی به توصیه های ارائه شده برای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی و اجرای غیر اصولی آن، بعد از انجام عملیات نازک کاری ساختمان (کاشی کاری کف سرویس ها و دیوارها) در هنگام نصب توالت فرنگی و سایر سرویس ها،

نه تنها قادر به نصب مناسب آنها نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص موجود، مخارج هنگفتى را نیز متحمل خواهیم شد.

در این مقاله با روش لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی و برخی از توصیه های رایج در این فرآیند آشنا خواهید شد.

برای آشنایی بیشتر در این زمینه، شما خوانندگان گرامی را به مطالعه مقاله لوله کشی فاضلاب ساختمان دعوت می کنیم.

در جدول زیر، مهمترین نکات در لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی، درج شده است:

رتفاع وسیله بهداشتی از کف تمام شده به سانتی متر

الزامات ابعادی

مقدار

ارتفاع وسیله بهداشتی از کف تمام شده به سانتی متر

45-40

حداقل قطر لوله فاضلاب

زانویی تبدیل با تبدیل 80*100 میلی متر (3*4 اینچ)

ارتفاع لوله آب سرد یا لوله های آب سرد و گرم از کف

-

ارتفاع لوله آب سرد یا لوله های آب سرد و گرم از کف

شیر پیس وار جهت تغذیه فلاش تانک: 30-15 سانتی متر

شیر پیس وار جهت تغذیه فلاش تانک: 30-15 سانتی متر

فاصله محور از دیوار مجاور یا جانبی یا هر مانع به سانتی متر

45

فاصله از محور لوازم بهداشتی دیگر به سانتی متر

76

فاصله از دیوار جلو یا در به سانتی متر

50

فاصله از پشت سر یا فاضلاب وسیله بهداشتی از دیوار پشت کاشی به سانتی متر

30-25

 

جدول 1 الزامات ابعادی لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

 روش لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

 •  لوله کشی باید تا حد امکان صاف، راست و در خطوطی موازی با سقف ها، دیوارها و کف های ساختمان در نزدیکی آنها، اجرا شود.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 1

شکل 1 لوله کشی فاضلاب صاف و راست

 •  در شاخه های افقی تغییر مسیر لوله نباید با زاویه بزرگتر از ٤٥ درجه صورت گیرد. در عین حال، تغییر مسیر لوله های هواکش می تواند با زاویه ای بزرگتر از ٤٥ درجه باشد. در شکل زیر، با استفاده از دو تغییر ٤٥ درجه، تغییر مسیر٩0 درجه ایجاد شده است.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 2

شکل 2 نمونه ای از تغییر درجه در شاخه ها

 •  توجه شود که لوله های قائم فاضلاب و هواکش باید موازی هم نصب شوند. همچنین، فاصله لوله های فاضلاب و هواکش با هم و یا با سایر لوله ها و نیز با نزدیکترین سطوح دیوار حداقل باید ٥ سانتیمتر باشد تا امکان دسترسی و تعویض فراهم باشد. عبور لوله های فاضلاب و هواکش از پنجره ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان مجاز نیست.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 3

شکل 3 لوله ها باید موازی هم و با حداقل فاصه 5 سانتی متری باشند

 •  قبل از اجرای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی و سایر تجهیزات، بایستی به طریقی استاندارد، اندازه و محل سوراخ های لازم جهت عبور لوله ها در کف، سقف و دیوارها در نقشه های کارگاهی مشخص شود و نهایتا به تصویب دستگاه نظارتی برسد.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 4

شکل 4 سوراخ کاری برای عبور لوله فاضلاب

 •  دهانه های باز لوله های انشعاب هواکش و فاضلاب که ادامه آنها به بعد موکول شده و یا آنکه قرار است بعدها به دستگاه متصل شوند، باید بلافاصله بعد از نصب لوله ها، با درپوش موقت و مناسبی بسته شود.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 5

شکل 5 بستن دهانه های باز بلافاصله پس از لوله کشی

 • 6- اجرای لوله کشی افقی فاضلاب باید تا حد امکان، با شیب یکنواخت صورت گیرد. در همه جا، شیب لوله ها بایستی در جهت دورکردن فاضلاب از لوازم بهداشتی و سایر مصرف کننده ها باشد و اجرای شیب برعکس مجاز نیست. شیب کارگذاری لوله ها باید حداقل حدود زیر را برآورده سازد:

تا قطر ١٠٠ میلیمتر، شیب ٢ درصدی

قطر ١٢٥ و ١٥٠میلیمتر، شیب 5/1درصدی

توجه:

شیب در لوله افقی فاضلاب از ٤ درصد نباید بیشتر باشد. در مورد لوله هواکش افقی حداقل شیب در باید یک درصد باشد. شیب لوله های افقی هواکش بایستی به طرف نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب اجرا شود.

 

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 6

شکل 6 لزوم رعایت کردن شیب در لوله های افقی

 •  در سیستم لوله کشی فاضلاب و هواکش فاصله دو تکیه گاه مجاور حداکثر برابر با جداول استاندارد باشد.
 •  پیشبینی سیفون برای هر کدام از لوازم بهداشتی یا سایر دستگاه هایی که به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل می شود، لازم است. بر سر راه لوله خروجی هیچ کدام از لوازم بهداشتی نبایستی بیشتر از یک سیفون کار گذاشت.

چگونگی نصب توالت فرنگی و نحوه تنظیم سیفون آن در مقالات طریقه نصب توالت فرنگی و نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی  در دسترس شما عزیزان است.

فاصله استاندارد توالت فرنگی با دیوار

در جانمایی لوله فاضلاب و خرید توالت فرنگی، توجه شود که فاصله استاندارد توالت فرنگی تا دیوار پشت آن بایستی در حدود 30 سانتی متر باشد. این فاصله، از مرکز لوله خروجی فاضلاب واقع در زیر توالت فرنگی اندازه گرفته می شود. البته ممکن است فاصله مرکز لوله خروجی توالت فرنگی از دیوار در بعضی خانه های قدیمی، کمی بیشتر یا کمتر از حد قید شده باشد. دقت شود که فاصله مرکز لوله فاضلاب توالت فرنگی تا دیوار معادل با فاصله دو پیچی است که توالت فرنگی را به زمین وصل کرده اند و میتوان برای راحتی بیشتر، فاصله دیوار تا یکی از دو پیچ را اندازه گرفت. درصورتیکه در هر طرف توالت فرنگی دو پیچ و در مجموع 4 پیچ توالت فرنگی را به زمین وصل کرده باشد، برای اندازه گیری فاصله استاندارد توالت فرنگی از دیوار، فاصله وسط بین دو پیج یک طرف را تا دیوار ملاک قرار می دهیم. در نهایت، هنگام نصب لوله کشی توالت فرنگی یا خود توالت فرنگی، آب موجود در کاسه توالت فرنگی را حتما باید تخلیه و شیر آب متصل به توالت فرنگی را نیز تا آخرین مرحله قطع کرد.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 7

شکل 7 لزوم استقرار توالت فرنگی در فاصله ای مناسب از دیوار

محل قرارگیری دهانه اتصال شبکه فاضلاب به لوازم بهداشتی

در هنگام اجرای سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان، اطلاع از موقعیت دهانه های اتصال شبکه فاضلاب به تجهیزات بهداشتی ساختمان، ابعاد و اندازه وسایل بهداشتی و نحوه اتصال آنها به دهانه های شبکه فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار است. در موقع اجرای لوله کشی فاضلاب، بایستی ضمن توجه به ابعاد و اندازه مکان نصب وسایل بهداشتی و سرویس های مورد استفاده در آن، اطلاعات کافی نیز از وضعیت حاکم بر بازار داشته باشیم تا بتوانیم با اقدامی اصولی و مناسب، فرآیند لوله کشی سرویس های بهداشتی را به آسانی و بدون نقص انجام دهیم.

در مورد لوله کشی توالت فرنگی بهتر است به موارد زیر توجه نماییم:

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 8

شکل 8 نمایی از یکی از پروژه های لوله کشی فاضلاب انجام شده

 • آیا اندازه توالت فرنگی و شرایط آن استاندارد است؟

در فضاهای عمومی، توالت غربی (فرنگی) باید از نوع بزرگ (Elongated) باشد و در کل دارای نشیمن گاه و در لولایی قابل برداشته شدن (و متناسب با لگن و از جنسی مقاوم در برابر رطوبت) باشد. توالت فرنگی باید از نوعی باشد که هر بار بعد از ریزش و تخلیه آب، همواره در داخل لگن مقداری آب آن باقی بماند (Water conservation).

 •  آیا حجم و جنس فلاش تانک توالت فرنگی مناسب است؟

انواع فلاش تانک:
1- با حجم خیلی کم ۳ تا ۶ لیتری و همراه با صرفه جویی ۸۲% در مصرف آب
2- با حجم کم ۶ لیتری و همراه با صرفه جویی ۷۰%
3- با حجم متوسط ۴ لیتری و همراه با صرفه جویی ۲۵%
4- حجم بالا با مشخصه ۲۰ لیتری

 • آیا اتصال آب بندی شده بین کاسه توالت فرنگی با سیفون رعایت شده است؟

لوله خروجی فاضلاب توالت فرنگی بایستی از طریق یک زانوی۸۰ *۱۰۰ میلی متری (۳ *۴ اینچی) و یا با یک فلنج با همین ابعاد به لوله فاضلاب ساختمان متصل شود. توجه شود که اتصال مذکور حتما کاملا آب بند باشد.

 •  آیا اجرای سیستم هواکشی فاضلاب توالت به نحو درستی صورت گرفته است؟

لوله افقی هواکش خشک باید با زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح افقی، از نقطه اتصال به لوله فاضلاب تا حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد. پس از آن، امتداد این لوله می تواند تغییر یافته و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا به صورت مستقل تا هوای آزاد ادامه یابد.

 •  آیا از لوله فاضلاب توالت فرنگی با قطر مناسب و و عمق آب هوابندی کافی استفاده شده است؟
 •  آیا شاخه افقی هر لوله هواکش به سمت نقطه اتصال آن به لوله فاضلاب شیب دارد؟ در صورت عدم رعایت نکته اشاره شده، آب موجود در داخل لوله هواکش نمی تواند به آسانی به لوله فاضلاب تخلیه شود.

آموزش نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی 9

شکل 9 لوله های افقی و قائم و دریچه بازدید لوله کشی فاضلاب مشخص است

 •  آیا ارتفاع 45 سانتی متری شیر پیسوار توالت فرنگی از کف تمام شده رعایت شده است؟
 •  در مورد لوله کشی توالت فرنگی، آیا سمت اتصال آب گرم مصرفی درست (سمت چپ) است؟ (این نکته اگرچه مربوط به لوله کشی آب سرد و گرم است، ولی اشاره به آن در این مقاله نیز، خالی از لطف نیست و اهمیت بسیار دارد).

توجه:

در نوشتن این مقاله از برخی از تصاویر موجود در کتاب کارگاه تاسیسات بهداشتی، رشته تاسیسات زمینه صنعت شاخه آموزش فنی حرفه ای کشور، استفاده شده است.

 

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی خود را با خیالی آسوده به همکاران فنی ما بسپارید. برای این کار کافیست با ما تماس بگیرید تا تکنسین های تاسیساتی با حضور در محل، انواع خدمات تاسیسات بهداشتی مربوط به لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی را انجام دهند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را ثبت کنید

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +5 # پاکان 1397-02-11 23:14
سلام
اگر برای توالت فرنگی سیفون استفاده کنیم مشکلی دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1397-02-13 00:02
سلام وقت شما بخیر
خیر . به این دلیل سیفون کارنمیشود که خود توالت فرنگی سیفون دارد. اما اگر لوله شما هم سیفون داشته باشد عملا مشکلی ندارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # تابش 1397-02-16 00:15
اگر فاصله توالت فرنگی با رایزر اصلی زیاد باشد امکان اتصال لوله آن به رایزر مثلا آشپزخانه هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-02-16 23:51
در لوله کشی همه کاری ممکن است. شما باید بهترین مسیر را انتخاب کنید. اگر فاصله توالت شما به آشپزخانه نزدیکتر است منطقی این است که از رایزر آشپزخانه استفاده کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # لطفی 1397-02-17 23:22
همه جا لوله 110 کار می کنند چرا گفتید لوله 90؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1397-02-18 23:55
به دلیل اینکه لوله 90 آب و فضولات را خیلی بهتر تا 110 تخلیه می کند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1397-07-01 19:37
سلام ، حمام منزل ما راه فاضلاب توالت فرنگی تعبیه نشده و فقط راه اب حمام داریم ایا امکان نصب توالت فرنگی هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-07-03 10:34
سلام وقت شما بخیر
باید کف ، کامل تخریب و از رایزر انشعاب ۱۰ گرفته بشود . برای فرنگی و یک سه راه و تبدیل ۱۰ به ۶ هم برای انشعاب کفشور حمام لازم است.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # پسر آدم 1397-10-20 22:31
سلام دوستان بزرگوار
اگه کسی گروه یا کانالی توی تلگرام درباره لوله کشی اب و فاضلاب عضو هست منم اد کنه ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجتبی اسمعیلی 1397-10-21 22:00
سلام وقتتون بخیر
آیدی کانال تلگرام تاسیسات 24 ساعته: @piping24
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ali 1398-02-15 08:29
سلام عمق کندن لوله فاضلاب دستشویی باید چقدر باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عبدالله 1398-02-30 01:11
سلام وقت بخیر
عمق مهم نیست چون حداقل عمق وقتی یه زانوی بخوره کمترین عمق بعد از زانویی عالیه و بیشترم باشه که بهتر مهم شیب لوله هست که بایید یه شیب خوب و حساب شده باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1398-03-22 14:38
با سلام من توالت فرنگی نصب کردم هنگام تخلیه اب شوتینگ نمیکنه و اب ضعیف تخلیه میشه و باعث عدم دفع مدفوع میشه در حالیکه وقتی از فرنگی روی از شبکه فاضلاب جدا میکنم ودر کف حمام سیفون میزنم بخوبی کار میکنه ایا مشکل خود توالت یا لوله کشی و ایا نیاز به هواکش داره
چون هواکش نداره و هوای داخل فاضلاب میزنه به داخل حمام
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-04-05 15:02
سلام وقت بخیر
احتمالا زیر خروجی فرنگی سیفون کار گذاشتن
و همون که خودتونم گفتید احتمالا ونت وصل نکردن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد