دیگ آب گرم یا بخار، یکی از اجزای اصلی موتورخانه ساختمان است.

دیگ های آب گرم در سیستم حرارت مركزی در داخل یك سیكل فعالیت می كنند و با وارد شدن آب در این سیكل ، توسط مشعل و گرمای آن، آب  گرم شده و سپس از دیگ خارج می گردد و توسط لوله هایی به جاهای مختلفی از ساختمان می رود.

 

در مقاله اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار راجع به قسمت های تشکیل دهنده دیگ صحبت کردیم.

در این مطلب راجع به سرویس و تعمیر دیگ و همچنین تعویض پره های آن صحبت میکنیم

 

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 2

شکل 2 نمایی از یک دیگ موتورخانه

  • مراحل اجراى کار
   1.  کلید برق مشعل را در تابلوى برق موتورخانه، به حالت قطع در می آوریم.
   2.  رله مشعل را از روى  پایه رله جدا کرده و سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز می کنیم. همچنین براى ایمنى بیشتر، توصیه می شود که سر سیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق بپوشانیم.
   3. شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را به وسیله آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.
   4. پیچ هایى که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز می کنیم. سپس مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.
   5. لوله هاى رابط دودکش دیگ را از دیگ و دودکش عمودى جدا می کنیم. در قدم بعد، آن ها را به محل مناسبى برده و تمیز می کنیم (به این منظور، حتما از ماسک استفاده نماییم).
   6.  دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلو و دریچه پشت دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.
   7.  با یک برس دستى یا جارو داخل محفظه احتراق دیگ را تمیز کرده و مواد زاید را به بیرون انتقال می دهیم.
   8.  با یک برس سیمى مخصوص فضاى بالاى پره هاى دیگ را از طریق دریچه بالایى تمیز می کنیم.
   9.  با استفاده از شیلنگ آب، قسمت هاى مختلف دیگ را به طور کامل شست و شو و تمیز می کنیم.
   10.  براى تمیز کردن دودکش عمودى، قسمت پایین آن را به طور موقت از داخل موتورخانه مسدود می کنیم.
   11.  مقدارى ماسه را (بسته به قطر دودکش عمودى) درون گونى می ریزیم. بعداز آن، در گونی را به وسیله طنابى محکم می بندیم.
   12. برروى پشت بام کلاهک دودکش را برمی داریم وگونی را به آهستگی درون دودکش عمودى به طرف پایین و بالا حرکت می دهیم تا دوده هاى جداره دودکش را بتراشد و دودکش را کاملاً تمیز کند (از استحکام گونى و طناب، قبل از تمیز کردن دودکش، مطمئن شوید).
   13. پس از اتمام کار، کلاهک دودکش را، در محل خود قرار می دهیم.
   14.  درداخل موتورخانه، قسمت پایین دودکش را که به طور موقت بسته شده بود، باز کرده و دوده هاى آن را نیز تخلیه و تمیز می کنیم.
   15.  هم دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلویی آن، و هم دریچه پشت دیگ را با استفاده از نخ نسوز و خمیر نسوز در محل خود قرار داده و پیچ هاى آن را پس از روغن کارى سفت می کنیم
   16.  لوله هاى دودکش افقى را، بین دیگ و دودکش عمودى، بار دیگر نصب می کنیم.
   17.  مشعل را  مجددا بر روى دیگ نصب کرده و اتصالات الکتریکى و گازوئیل آن را نیز می بندیم.
   18.  محل موتورخانه و روى دیگ را به طورکامل شسته و تمیز می کنیم.
   19. در حین سرویس دیگ و دودکش، استفاده از لباس کار و ماسک الزامى است. همچنین محل موتورخانه باید داراى تهویه مناسبى باشد. درضمن لازم است، سرویس کارانى که به طور مرتب کار سرویس دیگ و مشعل را به عهده دارند، روزانه مقدارى شیر بنوشند.
    
 • تعویض پره معیوب دیگ چدنى

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 3شکل 3 نمایی از دیگ و پره های آن در موتورخانه

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 4شکل 4 سرویس و تعمیر پره های دیگ توسط تکنسین 

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 5

شکل 5 تکنسین در حال تعویض و تعمیر پره دیگ موتورخانه 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 6

شکل 6 تصویر شماتیکی از یک دیگ موتورخانه و مسیرهای ارتباطی آن

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 7

شکل 7 تصویری از پره های تعویض شده یک دیگ موتورخانه

 

  • مراحل اجراى کار
   1. کلید اصلى و فیوز مربوط به مشعل را به حالت قطع در می آوریم.
   2. شیر فلکه هاى خط رفت و برگشت دیگ و شیر فلکه پرکن مخزن انبساط را بسته و با باز کردن شیر تخلیه دیگ، آب داخل دیگ و مخزن انبساط را تخلیه کنیم.
   3.  رله مشعل را از روى پایه رله جدا می کنیم. سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز کرده و سرسیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق می پوشانیم.
   4.  شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را با آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.
   5.  پیچ هایى را که مشعل را به دیگ متصل کرده است، باز و مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.
   6. سیم هاى آکوستات مستغرق را باز و آکوستات را از روى دیگ جدا کنیم.
   7.  مانومتر و ترمومتر نصب شده روى دیگ را باز کنیم.
   8.  دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنیم.
   9.  با آچار مناسب، فلنج اتصال لوله رفت و برگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.
   10. مهره میل مهارهاى دیگ را با استفاده از آچارتخت مناسب باز و میل مهارها را از دیگ جدا می کنیم.
   11.  پره معیوب را با استفاده از قلم (گوه) و قرار دادن آن بین دو پره و با ضربات چکش آهنى از پره هاى سالم جدا می کنیم.
   12.  پس از جدا کردن پره معیوب، بوش هاى بالا و پایین پره معیوب را از روى بدنه پره بیرون آورده و محل بوشها را کاملا تمیز کنیم.
   13. بوش هاى نو (متناسب بودن بوش و پره دیگ الزامى است، در غیر اینصورت پره تعویض شده،آب بندى نخواهد شد) و محل سوراخ روى پره دیگ را کاملاً به ضدزنگ آغشته می کنیم.
   14.  بوش ها را به طور یکنواخت و افقى در محل قرارگیرى جا می زنیم. به منظور جازدن بوش ها باید از چکش لاستیکى استفاده شود تا در بوش ها تغییر فرم و لهیدگى به وجود نیاید.
   15. نخ نسوز را داخل شیار قرار داده و با چکش لاستیکی آن را محکم می کنیم.
   16.  پره نو را مقابل بوش ها قرار می دهیم. سپس به وسیله ضربات ملایم چکش لاستیکى پره را در محل خود، تا اندازه اى که مقدور است، جا می زنیم.
   17.  در صورتى که پره تعویضى از پره هاى میانى دیگ باشد، بوش هاى بالا و پایین و محل قرارگیرى آن ها را به ضدزنگ آغشته کرده و به وسیله چکش لاستیکى در محل خود قرار می دهیم.
   18. در داخل شیار پره هاى باز شده از نخ نسوز استفاده کنیم.
   19.  میله دیگ جمع کن را از داخل محل بوش ها از تمام پره هاى دیگ، از بالا و پایین عبور داده  و جمع کردن پره نو را در میان پره هاى قبلى شروع می کنیم.
   20.  به هنگام مونتاژ پره نو میان پره هاى قبلى دیگ، باید دقت کنیم که فاصله بین دو پره در بالا و پایین یکسان باشد، تا بوش ها دچار تغییر فرم نگردند و عمل مونتاژ به طور مطلوب صورت پذیرد. از این جهت پیچ و مهره دیگ جمع کن در بالا و پایین باید به تناسب با هم سفت گردند.
   21.  پس از سوار کردن پره نو در میان سایر پره ها، درز بین پره نو و دو طرف آن را با خمیر دیگ به طور کامل آب بندى می کنیم.
   22. پس از اجراى عمل مونتاژ و درزبندى کامل، قبل از اینکه میله دیگ جمع کن را باز کنیم، لازم است که میل مهارها را بر روى دیگ نصب کرده و پس از اطمینان از محکم بسته شدن آن ها، مهره دیگ جمع کن را باز کنیم.
   23.  دقت کنیم که قراردادن واشر فنرى پشت مهره هاى میل مهار، جهت انبساط احتمالی دیگ، ضروری است. مهره هاى میل مهار باید تا حدى سفت شوند که واشر فنرى اندکى باز بماند.
   24.  پس از مونتاژ کامل دیگ، با قرار دادن واشر نسوز بین فلنج و بدنه دیگ،فلنج هاى رفت و برگشت را به طور ضربدرى و هماهنگ می بندیم.
   25. در این مرحله، اقدام به باز کردن مسیر آب ورودى به دیگ می کنیم تا دیگ پر شود و همچنین از نداشتن نشتى دیگ اطمینان حاصل کنیم.
   26.  مشعل، آکوستات مستغرق، ترمومتر، مانومتر و دودکش ها را بر روى دیگ نصب می کنیم.
   27.  روپوش دیگ را در سر جای خود مستقر کرده و تمامی اتصالات و قطعات و شیرآلات را به حالت اول درمی آوریم.

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه 8

 شکل 8 تصویری از دیگ در داخل موتورخانه که توسط تکسنین تعمیر شده است

توجه

اگر چه در این نوشته تلاش شد تا جزئیات تعمیر و تعویض دیگ و پره های آن در اختیار دوستداران عزیز قرار داده شود، اما، هر کدام از مراحل ذکر شده، کاری تخصصی بوده که مستلزم داشتن تجربه ای حرفه ای است.

نظر جناب آقای جارچی در مورد تجربه استفاده از خدمات ما در زمینه تعمیر موتورخانه

 

چنانچه در موتورخانه شما، دیگ و پره های آن دچار نقص شده و کارکرد سیستم گرمایشی مجتمع را با اختلال مواجه ساخته است، بدون درنگ با ما تماس بگیرید تا همکاران ما در واحد فنی با اندوخته ای از تجربیات ارزشمند خود، در محل حضور پیدا کرده و خدمات مورد نیاز را به منظور تعمیر و تعویض پره های دیگ موتور خانه شما عزیزان انجام دهند.

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

توجه

در نگارش بخش هایی از این نوشته، از راهنمایی های عنوان شده در کتاب کارگاه تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات زمینه صنعت شاخه آموزش فنی و حرفه ای استفاده شده است.

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +2 # مهدوی 1396-09-07 10:38
سلام یه سوال داشتم میخواستم بدونم دیگ موتوخونه رو بر چه اساسی میشه دسته بندی کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-09-07 19:17
سلام دوست گرامی، با توجه به 4 ویژگی: ظرفیت خروجی بخار ، فشار کار بخار، نوع سوخت مصرفی دیگ، نوع کاربرد دیگ
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حامد 1396-09-19 00:22
سلام خسته نباشین، دیگ موتور خونه رو میخوام عوض کنم میخوام ز دیگ چدنی استفاده کنم، میخواستم ببینم ایا مناسبه و مزایاش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-09-19 20:49
سلام دوست گرامی.بله دیگ را می توان از جنس فولادی و چدنی استفاده کرد که هرکدام معایب و مزایای خود را دارد.مزایای دیگ چدنی ، در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.به دلیل قابلیت جدا شدن پره های دیگ حمل و نقل آن ها آسان است و ظرفیت حرارتی آن ها با افزایش یا کاهش تعداد پره ها قابل تغییر است.در صورت شکستن پره ها می توان آن ها را با پره نو تعویض کرد.قیمت آن ها ارزان تر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # منصور 1396-09-21 09:50
سلام خسته نباشین،میخوام دیگ موتورخونه رو عوض کنم میخواستم بدونم حدفاصل دیگ با دیوار چقد باید باشه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-09-22 10:23
سلام، حداقل فاصله دیگ از طرفین 5/1متر وحداقل ارتفاع دودکش 4 متر می باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # عنایتی 1396-10-29 10:13
سلام
آیا پره ها در موتورخانه قابلیت تعمیر و جوشکاری دارند
هزینه تعویض هر پره چقدر است
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1396-11-28 10:10
سلام وقت شما بخیر
در مارک های مختلف، پره ای 25 یا 28 متغیر است (قیمت در زمان درج این نظر می باشد).
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # صالح آشوزی 1397-12-18 12:52
سلام و عرض ادب. بسیار عالی بود . لطفا در صورتیکه روشی جهت رفع نشتی و سوراخ دیگ وجود دارد ، ابزار و روش کار را تشریح فرمائید. سپاسگزارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1398-01-09 18:15
سلام پره دیگ اگه سوراخ باشدفقط بایدتعویض شودوهیچ راه دیگه ای نداردالبته اکثردیگهایی که درظاهریک پره سوراخ داردبعدازبازکردن تازه معلوم شده که ازیک پره نبوده ودوتاسه پره راسوراخ کرده وهرچه دیرتربرای تعویض اقدام کنیدپره های بیشتری سوراخ میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # احسان 1399-02-12 14:44
سلام وقت بخیر
من سالهاست کار تاسیسات انجام میدم،
برای اولین بار میخوام کار موتورخانه انجام بدم، اعتماد به نفسشو دارم، ترس هم دارم.
یه سری ابزارها کم دارم،جایی که میخوام فردا شروع به کار کنم دور افتادست، امروز باید یه سری ابزار که کم دارم بخرم، مثلا شلاقی چه سایزی بخرم، یا اینکه آچار تخت چه سایز هایی واجبه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-02-13 17:36
سلام کاربر گرامی اگه قبلا کار تاسیساتی انجام میدادید ترس به خودتون راه ندید انشالله تو کار موفق میشید ابزارهایی که برای موتورخونه نیاز دارید آچار بکس 24پارچه آچار یک سرتخت یک سر رینگی دست کامل از سایز 8تا32 آچار زنجیری که خیلی مهم هستش آچار شلاقی یک دسته سایز 4 آچار شلاقی دو دسته سایز 8 و دستگاه جوش و دستگاه اتو پلی اتیلن از واجبات ابزارها در موتورخانه هستش.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حبیبی 1399-06-09 14:29
سلام خسته نباشین
دیگ فولادی موتورخانه پس از 17 سال دچار نشتی شده دو سه تا تقریبا پوسیده شده و از یک جا نشتی اب داره تا الان هم هیچ سرویسی برای دیگ فولادی انجام نشده از نظر شما ایا محل سوراخ شدگی با زنگ زده را میشه تعمیر و دیگ رو سرویس کرد یا بهتر است که دیگ تعویض شود؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عرفانی حسینی 1399-06-10 07:23
با سلام* بهتر است پره های اسیب دیده تعویض گردد .به علت تنشهای وارده به دیگ معمولا جوشها میشکند *موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مصیب ملکی 1400-01-28 00:06
سلام لطفا بگوید پرها دیگ را چگونه از هم جدا کنیم خیلی مهکم هستند روش باز کردن چگونه است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Ahmad moodi 1400-02-15 02:01
سلام پره ها خار های محکمی دارن که باید با پولی کش در بیارید بعد پره به راحتی در میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # احمد فرازی 1400-02-03 22:50
سلام اپارتمان ۵واحدی موتورخانه ۸پره چند تا ش پوسیده نیاز به تعمیر دارد یا تعویض هر واحد متراژ ۶۲متر مربع چند پر لازم داره و قیمت پرها چند است آیا می شه کهنه را تعویض کرد راهنمایی بفرمائید باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن