تشخیص نم ساختمان و رفع آن از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر رطوب به ساختمان نفوذ کند به مرور به مصالح مصرفی آسیب می رساند و موجب تخریب آنها می شود، حتی اگر مقدار نم و رطوبت ساختمان شدید باشد و برای تعمیر و رفع نم هیچ تدبیری نشود در موارد خاص امکان فروریختن ساختمان وجود دارد.

لوله کشی آب و فاضلاب از موارد قابل اهمیت و مهم در ساختمان است، که این لوله کشی باید با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و به دقت توسط مجری مجرب صورت گیرد تا نیازی کمتری به بازسازی و تعمیر آنها باشد اما هر چقدر هم که لوله کشی آب مناسب و مطلوب باشد اما عمر طولانی به مرور آنها را فرسوده می کند و نیاز به تعمیر است که در ساختمان های قدیمی این بازسازی لوله کشی قدیمی نمود زیادی دارد.